Notice of completed change of control transaction

Уведомление за приключила транзакция за промяна на контрола
Dear рartners, Уважаеми партньори,
We hereby inform you that VMA’s sole shareholder and Mundus Services AD, an investment of the two leading equity funds in the Balkans – Empower Capital and KJK Capital, (“Mundus”) have completed a share purchase transaction for the sale of VMA’s issued share capital, as a result of which VMA has been transferred under the control of Mundus, effective 08 June 2017. In connection with the change of control, VMA’s seat and registered address is changing to: 1528 Sofia, Bulgaria, blvd. Iskarsko Shosse 7

Trade Center Europe, building 8.

С настоящето Ви уведомявамe, че между едноличния собственик на капитала на ВМА и „Мундус Сървисиз“ АД, инвестиционен проект на два от водещите капиталови фонда на Балканите – Емпауър Кепитъл и Кей Джей Кей Кепитъл, („Мундус“) беше осъществена сделка за покупко-продажба на дружествените дялове на ВМА, в следствие на което ВМА премина под контрола на Мундус, ефективно от 8 юни 2017 год. Във връзка с промяната на контрола, седалището и адресът на управление на ВМА се променя както следва: 1528 София, бул. Искърско шосе №7, Търговски Център Европа, сграда 8.
VMA, as part of Mundus, will continue to provide services in compliance with the established high quality standards and the transaction will not affect by any means any commercial relations existing between the company represented by you and VMA. ВМА, като част от Мундус, ще продължи да предоставя услуги при спазване на вече установените стандарти за високо качество, като транзакцията няма да засегне по никакъв начин търговските отношения съществуващи между представляваното от Вас дружество и ВМА.
Mundus is a market leader in providing comprehensive facility management services. It provides services through its wholly owned subsidiaries Facility Optimum Bulgaria EAD, Viki Comfort 2004 EOOD, A.S.S.-Bulgaria EOOD, and VMA. Mundus is specialized in providing all kinds of facility management services, and after the acquisition of VMA it would be able to expand its portfolio with engineering services, design, sales, commissioning and after-sales service of HVAC equipment, automation equipment, and uninterruptible power supply systems. Мундус е лидер на пазара за предоставяне на комплексна фасилити мениджмънт услуга, като извършва дейност чрез дъщерните си дружества „Фасилити Оптимум България“ ЕАД, „Вики Комфорт 2004“ ЕООД, „Ей.Ес.Ес.-България“ ЕООД и ВМА. Мунудус е дружество специализирано в предоставянето на всякакви фасилити мениджмънт услуги, като след присъединяването на ВМА има възможност да разшири портфолиото си с инженерни услуги по проектиране, доставка, пускане и въвеждане в експлоатация на ОВиК оборудване, автоматика и системи за аварийно и резервно токозахранване.
Attachment: Приложение:
1. Presentation of Mundus Services AD.

Presentation_Mundus Services_EN

1. Презентация на дейността на „Мундус Сървисиз“ АД.

Presentation_Mundus Services_BG

Sincerely yours: С уважение:
Ilia Iovtchev
General Manager of VM Automation EOODDeputy Executive Director of Mundus Services AD
Илия Йовчев
Управител на ВМ Аутомейшън ЕООДЗам. Изпълнителен директор на Мундус Сървисиз АД