Приключило вливане на ВМ Аутомейшън ЕООД в Мундус Сървисиз АД Completed merger of VM Automation EOOD into Mundus Services AD
                                Уважаеми партньори,                                 Dear рartners,
                С настоящето бихме искали да Ви уведомим, че през януари 2018 приключи корпоративната трансформация на „ВМ Аутомейшън“ ЕООД, ЕИК 200616898. „ВМ Аутомейшън“ ЕООД се вля по реда на чл. 262 от Търговския закон на България в „Мундус Сървисиз“ АД, ЕИК 203855825, при условията на пълно правоприемство.                 We are writing to inform you that in January 2018, we have completed the transformation process with respect to VM Automation EOOD, UIC 200616898. VM Automation EOOD consummated its merger into Mundus Services AD, UIC 203855825 in accordance with Art. 262 of the Commerce Act of Bulgaria, under the conditions of universal succession.
                Ефективно от 04.01.2018 год. „Мундус Сървисиз“ АД е вписанo като универсален правоприемник на „ВМ Аутомейшън“ ЕООД. Съгласно чл. 263и от Търговския закон, от тази дата всички права и задължения по всички съществуващи договори на „ВМ Аутомейшън“ ЕООД автоматично се поеха изцяло от „Мундус Сървисиз“ АД при спазване на всички договорни условия, включително цени и начин на плащане. „Мундус Сървисиз“ АД е заместило „ВМ Аутомейшън“ ЕООД по всички съществуващи договори.

 

Моля да обновите информацията за ВМ Аутомейшън във вашите системи както следва:

Стари данни Нови данни
Име: ВМ Аутомейшън ЕООД Име: Мундус Сървисиз АД
ЕИК: 200616898 ЕИК:203855825
ДДС # BG20061698 ДДС # BG203855825
DUNS Номер: 565505347 DUNS Номер: 507452531
NCAGE Код: 00W6U NCAGE Code: 00ZYU
               Effective January 4, 2018, Mundus Services AD is registered as the universal successor of VM Automation EOOD. Consistent with Art. 263i of the Commerce Act, as of that date all rights and obligations of VM Automation EOOD, under any and all existing contracts, were automatically transferred, entirely and in full, to Mundus Services AD, with all contractual terms remaining intact, including prices and method of payment. Mundus Services AD has replaced VM Automation EOOD as a party under all existing contracts.

 

Please update the VM Automation information in your systems as follows:

OId Information New Information
Name: VM Automation EOOD Name: Mundus Services AD
UIC: 200616898 UIC:203855825
VAT # BG20061698 VAT # BG203855825
DUNS Number: 565505347 DUNS Number: 507452531
NCAGE Code: 00W6U NCAGE Code: 00ZYU
 

Във връзка с преобразуването, бихме искали да Ви уверим, че ще продължим да предоставяме услугите си при спазване на вече установените стандарти за високо качество, като осъществяването на преобразуването няма да засегне по никакъв начин търговските отношения съществуващи между представляваното от Вас дружество и „Мундус Сървисиз“ АД.

               In connection with the transformation, we would like to assure you that we will continue to provide our services in compliance with the already established high quality standards and that the transformation will not affect the commercial relationship existing between your company and Mundus Services AD.
               В случай че имате въпроси относно промяната, може да се свържете с вашия Координатор Борислава Филипова, тел. +359 888 677 782, ел. поща – borislava.filipova@mundus.bg. Борислава ще поеме координацията по изпълнението на всички договори на ВМ Аутомейшън.                In case you have questions regarding the transition, you can contact your coordinator – Borislava Filipova, phone +359 888 677 782, email: borislava.filipova@mundus.bg. Borislava will take over administrative coordination of all VM Automation contracts.
                С уважение:                Sincerely yours:
                Илия Йовчев

Член на Управителен съвет

и Зам. изпълнителен директор

Мундус Сървисиз АД

               Ilia Iovtchev

Member of the Management Board

and Deputy Executive Director

Mundus Services AD