Уведомление за предстояща транзакция за промяна на контрола Notice of forthcoming change of control transaction
От From
„ВМ Аутомейшън“ ЕООД, ЕИК: 200616898, със седалище и адрес на управление гр. София, район Искър, бул. “Г. М. Димитров“, бл.60, Партер, магазин 6, представлявано от Илия Йовчев – Управител („ВМА“), VM AUTOMATION EOOD, UIC: 200616898, having its seat and registered address at Sofia, Iskar District, G. M. Dimitrov boul., block 60, Ground floor, shop 6, represented by Ilia Iovtchev – General Manager (VMA)
Уважаеми партньори, Dear рartners,
С настоящето Ви уведомявам, че между едноличния собственик на капитала на ВМА и „Мундус Сървисиз“ АД („Мундус“), инвестиционен проект на два от водещите капиталови фонда на Балканите – Емпауър Кепитъл и Кей Джей Кей Кепитъл, беше постигнато споразумение за покупко-продажба на дружествените дялове на ВМА, в следствие на което ВМА ще премине под контрола на Мундус. Сделката ще бъде завършена след получаване на одобрение от всички компетентни регулаторни органи. I hereby inform you that VMA’s sole shareholder and Mundus Services AD (“Mundus”), an investment of the two leading equity funds in the Balkans – Empower Capital and KJK Capital, have entered into a share purchase agreement for the sale of VMA’s issued share capital as a result of which VMA shall be transferred under the control of Mundus. The transaction shall be completed following the approval of all competent regulatory authorities.
Във връзка с промяната на контрола върху ВМА, бих искал да Ви уверя, че ВМА ще продължи да предоставя услуги при спазване на вече установените стандарти за високо качество, като предложената концентрация няма да засегне по никакъв начин търговските отношения съществуващи между представляваното от Вас дружество и ВМА. В допълнение, след присъединяването на ВМА към икономическата група на Мундус, ще имаме възможност да предложим нашите високо-качествени решения в комбинация с широка гама фасилити мениджмънт услуги. With regard to the proposed change of control over VMA, I would like to assure you that VMA shall continue to provide services in compliance with the established high quality and promptness and that the proposed transaction shall not affect by any means the commercial relations existing between the company represented by you and VMA. In addition, following the accession of VMA to Mundus’s economic group, we would be able to offer our high quality solutions in combination with a wider range of facility management services.
Мундус е лидер на пазара за предоставяне на комплексна фасилити мениджмънт услуга, като извършва дейност чрез дъщерните си дружества „Фасилити Оптимум България“ ЕАД и „Вики Комфорт 2004“ ЕООД. Мунудус е дружество специализирано в предоставянето на всякакви фасилити мениджмънт услуги, като след присъединяването на ВМА ще има възможност да разшири портфолиото си с инженерни услуги по проектиране, доставка, пускане и въвеждане в експлоатация на ОВиК оборудване, автоматика и системи за аварийно и резервно токозахранване. Mundus is a market leader in providing comprehensive facility management services. It provides services through its wholly owned subsidiaries Facility Optimum Bulgaria EAD and Viki Comfort 2004 EOOD. Mundus is specialized in providing all kinds of facility management services, and after the acquisition of VMA it would be able to expand its portfolio with engineering services, design, sales, commissioning and after-sales service of HVAC equipment, automation equipment, and uninterruptible power supply systems.
Приложение: Attachment:
1. Презентация на дейността на „Мундус Сървисиз“ АД.

Presentation_Mundus Services_BG

1. Presentation of Mundus Services AD.

Presentation_Mundus Services_EN

С уважение: Sincerely yours:
Илия Йовчев
Управител
Ilia Iovtchev
General Manager