Ръководството на „ВМ АУТОМЕЙШЪН” ЕООД в лицето на Управителя, декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява следните общи цели на политиката:

  • Непрекъснато подобряване на резултатността на интегрираната система за управление (ИСУ) чрез повишаване качеството на предоставяните продукти, проекти и услуги, опазване на околната среда и постигане на здравословни и безопасни условия на труд в рамките на обхвата на приложение и определения контекст на дружеството;
  • Постигане на тези цели задаващи основната рамка на конкретните измерими цели по качеството, околната среда и ЗБУТ;
  • Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на заинтересованите страни;
  • Постигане на високо ниво на конкурентоспособност на „ВМ АУТОМЕЙШЪН” ЕООД, чрез предоставяне на иновативни и достъпни решения за клиентите;
  • Изпълнение на дейности по опазване на околната среда, включително предотвратяване на замърсяване от основната дейност;
  • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които да предотвратяват възможни инциденти, злополуки и заболявания, причинени от основната дейност на дружеството;
  • Осигуряване на условия при които работниците и служителите или техни представители да участват в процесите по взимане на решения свързани със ЗБУТ;
  • Спазване на всички приложими за дейността на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, свързани с предоставяните продукти и услуги, с опазване на околната среда и ЗБУТ, както и задълженията по договорите с клиентите;
  • Подбор, обучение и развитие на човешки ресурси за постигане на най-добрите резултати.

Ръководството има отговорността да изисква от всички работници и служители, и при необходимост от конкретни подизпълнители на „ВМ АУТОМЕЙШЪН” ЕООД да бъдат добре запознати с целите на настоящата политика.

Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по качеството, околната среда и ЗБУТ, както и определените показатели за измерване на процесите.

Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.

 

Дата: 04.04.2016 г.                                                                                             Управител:   Илия Йовчев

Интегрирана Политика ИСУ